Diplomy

Dobrý deň,dovoľte touto cestou sa spýtať, ako to bude s odovzdaním diplomov. Do dnešného dňa neprebehol žiaden prieskum medzi študentmi, či by mali záujem o promócie, ako bolo avizované v odpovedi dekana https://odkaz.feit.uniza.sk/podnety/promocie/ kde sme boli vyzvaní na kontrolu e-mailových schránok, ale do dnešného dňa neevidujeme žiaden prieskum. Momentálne absolventi majú zmätok v tom, či si majú ísť pre diplomy v stanovených termínoch, ako je uvedené na stránke fakulty https://feit.uniza.sk/2021/06/vydavanie-diplomov-feit-2021/ alebo budú diplomy odovzdávané na promóciách.Prosíme Vás o odpoveď na otázku, ako to bude, s čím máme počítať, akým spôsobom sa máme zariadiť.Sme sklamaní z prístupu fakulty k riešeniu problémov študentov, ako aj z neinformovanosti o potrebných a nutných krokoch.S pozdravom študentská obec.

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

iné

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Milí absolventi!
Veľmi ma mrzí situácia, ktorá vznikla ohľadom konania promócií. Plne si uvedomujeme vážnosť tohto slávnostného aktu pre vás a vašich príbuzných. Žiaľ, prebiehajúca pandémia nám neumožnila v plnej miere realizovať všetky udalosti akademického kalendára, čo sa dotklo aj promócií. Jej nebezpečenstvo potvrdil aj vysoký počet, viac ako 12 000 úmrtí len na Slovensku. Z tohto dôvodu sme sa snažili v našej činnosti minimalizovať riziko vyplývajúce zo zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb v uzavretom priestore, ktoré takýto promočný akt prináša.
O tom, že krátkodobé zlepšenie situácie, je veľmi neisté, svedčia aj posledné informácie o zastavení poklesu reprodukčného čísla, výskyt novej nebezpečnej mutácie vírusu a opätovné zavedenie reštrikčných opatrení v niektorých krajinách EU.
Napriek uvedenému však naša snaha o vykonanie promócií neustala a napriek tomu, že si diplomy preberáte osobne na študijnom oddelení, chceme v prípade priaznivej epidemiologickej situácie, vykonať promočný akt v náhradnom termíne.
Dovoľte mi však, aby som sa vyjadril k niektorým skutočnostiam uvedeným vo vašom dopyte.
Predovšetkým nesúhlasím s konštatovaním, že nebol vykonaný prieskum medzi študentmi, týkajúci sa ich záujmu o konanie promočného aktu. Uvedenú situáciu sme priebežne riešili v rámci kolégia rektora a následne kolégia dekana, avšak nejasná epidemiologická situácia neumožnila prijať definitívne rozhodnutie. Po jej celkovom zlepšení sme dňa 24. 6. 2021 oslovili hromadným mailom 116 absolventov FEIT, v ktorom sme ich požiadali o vyjadrenie záujmu o realizáciu slávnostného aktu.
Do dnešného dňa, ktorý bol finálnym termínom na vyjadrenie, sa vrátila odpoveď od 35 absolventov, z ktorých 19 sa vyjadrilo kladne a 16 záporne. Všetky odpovede sú archivované na referáte pre vzdelávanie dekanátu FEIT, pričom z nich vôbec nevyplýva zmätok, alebo sklamanie o ktorom hovoríte.
Dokonca som s uspokojením zaznamenal aj mnohé pozitívne hlasy oceňujúce našu snahu a zároveň vyjadrenie nesúhlasu s predmetným Otvoreným listom študentskej obce.
Na záver mi dovoľte konštatovať, že naša snaha o realizáciu promočného aktu stále trvá. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie počítame z jeho uskutočnením v prvej polovici mesiaca septembra.
Z tohto dôvodu vás prosím o nahlásenie vášho záujmu o účasť na mail: studref@feit.uniza.sk, pričom termín predlžujem do 9.7. 2021. Podrobné inštrukcie týkajúce sa konania promócií a priebehu promočného aktu vám budú zaslané po uzavretí prihlasovania.
Termín osobného prevzatia diplomov na dekanáte FEIT (AB 314) však zostáva nezmenený, z dôvodu ich potreby v procese vášho prijímania do zamestnaneckého pomeru.

S pozdravom

Prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
Dekan FEIT

Menu