Promócie

Vážený pán dekan,v živote človeka je niekoľko významných chvíľ, ktoré človek zažije len raz a sú to samozrejmechvíle, ktoré sú pre daného jedinca nezabudnuteľné a neopakovateľné. Medzi také momentypatrí prvý deň v škole, stužková, svadba, narodenie vlastného potomka a mnohé iné. Taktiež bysme do týchto významných chvíľ mohli zaradil aj promócie. Sú to chvíle, za ktorými sa v životeneraz obzrieme a s radosťou zaspomíname. Nejeden študent sa teší na významné ukončenieštúdia, kde mu bude odovzdaný diplom pri akademickom obrade a kedy sa bude môcť obzrieť,čo dosiahol. Azda pre každého rodiča je obrovským zadosťučinením a dôležitým momentom,keď môže vidieť svoje dieťa, že dosiahlo vysokoškolské vzdelanie a môže sa hrdo pozerať akomu odovzdávajú diplom a čo dokázal v živote. A preto nás - študentskú obec - zarazilo, že náschcete ochudobniť o tento významný zážitok, ktorý pre väčšinu študentov druhého stupňavysokoškolského vzdelania sa už nikdy nezopakuje a taktiež našich rodičov obrať o pocithrdosti pri akte odovzdávania diplomov. V neposlednom rade zobrať právo na akademickýobrad.V zákone o vysokých školách, ktorý samozrejme prikladáme:https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-131 a ktorý si dovolíme citovať je napísane v § 2s názvom „Poslanie, úlohy a postavenie vysokých škôl“ v odseku (9), že: „Vysoké školy majúvýhradné právo udeľovať akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly a umeleckopedagogickétituly, používať akademické insígnie a vykonávať akademické obrady.“. Kdeštudentská obec nadobúda pocit, že toto právo nevyužíva fakulta v plnej miere, tak ako sa dávyužiť.Ďalej sa v tomto zákone uvádza v § 4 s názvom „Akademické slobody a akademicképráva“ v odseku (1) v bode f) budeme citovať: „Na vysokej škole sa zaručujú tieto akademickéslobody a akademické práva: f) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávaťakademické obrady.“. Ako študentská obec nadobúdame pocit, že nám je toto právo odopreté,z čoho sme sklamaní, že práve na akademickej pôde, ktorá v minulosti bojovala za sloboduslova a presadzovanie demokratických práv, nám študentom uberá práva.Ďalej sa v tomto zákone o vysokých školách píše v § 68 s názvom „Doklady oabsolvovaní štúdia“ v odseku (2): „Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdiaakreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademickéhotitulu. Vydáva ho vysoká škola. Na vysokoškolskom diplome sa uvádza meno, priezvisko, dátumnarodenia a miesto narodenia absolventa, matričné číslo diplomu, názov vysokej školy, názovštudijného odboru, názov študijného programu, podľa ktorého sa štúdium uskutočňovalo, názovfakulty, ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, akademický titul, podpis rektora adekana, ak sa študijný program uskutočňoval na fakulte, dátum skončenia štúdia podľa § 65ods. 1, odtlačok pečiatky vysokej školy a ďalšie údaje určené vysokou školou. Vysokoškolskýdiplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade. Vysoká škola je oprávnená v rámcitohto akademického obradu verejne vyhlásiť údaje o absolventovi v rozsahu meno, priezvisko,rodné priezvisko, miesto narodenia, názov fakulty, na ktorej sa uskutočňoval absolvovanýštudijný program, názov absolvovaného študijného programu, názov študijného odboru, vktorom získal vysokoškolské vzdelanie, a udelený akademický titul.“. Asi budete s namisúhlasiť, že tento akademický akt má dlhoročnú tradíciu a bol teda spravidla aj na našej fakulteuskutočňovaný.Taktiež študentská obec vníma aj zákon § 4 s názvom „Akademické slobody aakademické práva“ v odseku (3), kde sa píše: „Na zabezpečenie akademických práv aakademických slobôd na vysokých školách sa zaručuje nedotknuteľnosť akademickej pôdyvysokých škôl okrem prípadov ohrozenia života, zdravia, majetku alebo prípadov živelnejpohromy. Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysokáškola vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl afakúlt. Vstup orgánov činných v trestnom konaní na akademickú pôdu povoľuje rektor.“ . V tomprípade ale študentská obec vníma, že študenti boli ohrození na zdraví aj počas štátnych skúšok.Samozrejme, my ako študentská obec, vnímame momentálnu pandemickú situáciu naúzemí Slovenskej republiky a nechceme porušovať žiadne vydané nariadenia. Študentská obecchce vyjadriť presvedčenie, že keď fakulta dokázala zabezpečiť bezpečný priebeh štátnychskúšok v súlade s pandemickými opatreniami, dokáže zabezpečiť aj bezpečný priebeh promóciív súlade s pandemickými opatreniami. Tak isto študentská obec vníma, že keď bolorozhodované o akademickom obrade, teda promóciách, Slovenská republika sa nachádzalav zlej pandemickej situácií a študentská obec v tom čase plne akceptovala a stotožňovala sas opatrením, a teda zrušením promócií v tom čase.Ale nakoľko sa pandemická situácia výrazne zlepšila a prostriedky na efektívnezabezpečenie bezpečnosti na takomto akte sú dostupné, tým myslíme nariadeniami stanovenénáležitosti, ako sú 24 hod. antigénový alebo PCR test, potvrdenie o prekonaní COVID niestaršie ako 90 dní, alebo potvrdením o zaočkovaní daného jedinca 2 týždne po druhej dávke, avstupom do vyhradeného priestoru školy by daný jedinec dával súhlas na kontrolu takéhotodokumentu, vie fakulta efektívne zamedziť šíreniu COVID-19.Študentská obec je presvedčená, že nakoľko fakulta má dlhoročné skúsenosti sozabezpečovaním rôznych akcií, dokáže efektívne a hlavne bezpečne uskutočniť aj promócie -pre nás, študentov, tak významnú udalosť a tak vzácny moment našich životov. Tiež simyslíme, že inšpiráciou by mohli byť aj iné univerzity, ktoré hľadali (aj úspešne našli) riešeniaa možnosti. A preto ako študentská obec by sme Vás, pán dekan, chceli požiadaťo prehodnotenie Vášho rozhodnutia o zrušení promócií v akademickom roku 2020/2021.Za Vašu ústretovosť a ochotu Vám vopred ďakujeme.S pozdravom sklamaná študentská obec.

Zdielať podnet!

Čo na to hovorí dekan?

Stav riešenia podnetu

Vyriešené

Kategória podnetu

iné

Dátum vytvorenia podnetu

Odpoveď dekana

Ctená študentská obec, na základe Vášho podnetu sme sa rozhodli uskutočniť komplexnejší prieskum záujmu o účasť na promóciách, ktoré by sa z objektívnych dôvodov podarilo zorganizovať najskôr v priebehu septembra 2021 pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení. Z toho dôvodu by sme Vás chceli požiadať o kontrolu Vašich e-mailových schránok na UNIZA. Ďakujeme.

Menu